Promedo

Інформаційна Система "Профілактичні медичні огляди"
Програмне забезпечення.
Сідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №45519 від 05.09.2012.
Замовити ПЗ:
+380 (67) 503-28-33

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПОПЕРЕДНІХ І ПЕРІОДИЧНИХ МЕДИЧНИХ ОГЛЯДІВ ПРАЦІВНИКІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Медичну допомогу хворим на те чи те професійне захворювання надають клініки науково-дослідних інститутів, а також медико-санітарні частини (МСЧ). Основнимизавданнями МСЧ є розроблення і проведення спільно з адміністрацією підприємств заходів, спрямованих на оздоровлення умов праці і побуту контингентів робітників і службовців, запобігання загальній і професійній захворюваності, а також зниження її рівня, надання спеціалізованої медичної допомоги і здійснення систематичного диспансерного нагляду.

У профілактиці професійних захворювань важливе місце посідають медичні огляди працівників. Порядок їх проведення регламентоваий наказом Міністерства охорони здоров'я України № 246 від 21.05.2007 "Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій".

Профілактичні медичні огляди проводять серед працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, що потребують професійного відбору, щорічного обов'язкового медичного огляду осіб, молодших 21 року.

Передбачено два види профілактичних медичних оглядів: попередні та періодичні.

Попередні медичні огляди проводять під час прийняття на роботу для:

■ визначення стану здоров'я працівника та реєстрації вихідних об'єктивних показників здоров'я та можливості виконання без погіршення стану здоров'я професійних обов'язків в умовах дії конкретних шкідливих і небезпечних чинників виробничого середовища і трудового процесу;
■ виявлення професійних захворювань (отруєнь), що виникли раніше під час роботи на попередніх виробництвах, та запобігання виробничо зумовленим і професійним захворюванням (отруєнням).
Періодичні медичні огляди проводять у процесі трудової діяльності для:
■ своєчасного виявлення ранніх ознак гострих і хронічних професійних захворювань (отруєнь), загальних і зумовлених виробництвом захворювань у працівників;
■ забезпечення динамічного спостерігання за станом здоров'я працівників в умовах дії шкідливих і небезпечних виробничих чинників і трудового процесу;
■ вирішення питання про можливості працівника продовжувати роботу в умовах дії конкретних шкідливих і небезпечних виробничих чинників і трудового процесу;
■ розроблення індивідуальних і групових лікувально-профілактичних і реабілітаційних заходів для працівників, яких за результатами медичного огляду зараховано до групи ризику;
■ проведення відповідних оздоровчих заходів.
Організацію і проведення медичних оглядів забезпечують, з одного боку, власник підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності і видів діяльності, з іншого — органи і заклади МОЗ України, лікувальні, санітарно-епідеміологічні, науково-дослідні, медичні інститути (університети), на території обслуговування яких розташовані підприємства, установи, організації.
Власник за рахунок коштів підприємства організовує проведення медичних оглядів, відшкодовує витрати на лікування, професійну і медичну реабілітацію осіб із професійним захворюванням, обстеження конкретних умов праці для складання санітарно-гігієнічної характеристики.
Результати медичних оглядів протягом місяця оформляють у вигляді заключного акта, який складають у чотирьох примірниках (для лікувального закладу, власника, профспілкового комітету і СЕС).
На період проходження медичного огляду, обстеження в профпатологічних центрах, клініках науково-дослідних і медичних інститутів (університетів) для уточнення діагнозу або визначення ролі виробничих чинників у розвитку захворювань за працівником зберігають місце роботи (посаду) і середню заробітну плату.

Порядок організації медичних оглядів

Підприємство:
• разом із СЕС, профспілковим комітетом визначає контингент осіб, які підлягають періодичним медичним оглядам, і складає у двох примірниках поіменний список, узгоджуючи його в СЕС. Один примірник списку надсилають у лікувальний заклад, інший — залишають на підприємстві (в особи, відповідальної за організацію медичного огляду);
• направляє осіб, яких приймають на підприємство або які змінюють професію і місце роботи, для проходження попереднього огляду з направленням встановленої форми;

• знайомить особу, яку приймають на роботу, з характерними для конкретної професії шкідливими і небезпечними виробничими чинниками і речовинами, нормативними актами з охорони праці;

• виділяє асигнування на організацію медичних оглядів, частково відшкодовує витрати на обстеження і лікування працівників у профпатологічних центрах, клініках науково-дослідних і медичних інститутів (університетів), обстеження умов праці зі складанням санітарно-гігієнічної характеристики;
• видає наказ про проведення медичних оглядів у терміни, узгоджені з лікувальними закладами, призначає відповідальних за їх організацію;
• сприяє створенню або поліпшенню матеріально-технічної бази медико-санітарних частин, лікувальних закладів під час проведення медичних оглядів, клінічних та інших досліджень;
• виділяє приміщення для проведення медичних оглядів;
• направляє працівників для медичного огляду в лікувальний заклад і здійснює контроль за терміном його проходження;
• забезпечує виконання рекомендованих оздоровчо-профілактичних заходів.
Лікувальний заклад:
• щороку видає наказ про створення комісії для проведення медичних оглядів з визначенням терміну, місця проведення, переліку лікарів-спеціалістів, клінічних та інших досліджень; очолює комісію заступник головного лікаря лікувального закладу, який має підготовку з професійної патології;
• розробляє, узгоджує з власником підприємства і СЕС план-графік проведення медичних оглядів;
• проводить медичний огляд працівників, клінічні та інші дослідження;
• залучає до проведення медичного огляду інших спеціалістів, забезпечує у разі потреби (за показаннями) виконання додаткових клінічних досліджень для оцінки стану здоров'я працівників;
• надсилає в СЕС запит щодо санітарно-гігієнічної характеристики умов праці на виробництві;
• контролює дотримання термінів проходження медичних оглядів;
• робить висновок про стан здоров'я кожного працівника, який пройшов медичний огляд, приймає рішення відповідно до медичних протипоказань про можливість продовження роботи за спеціальністю для осіб, в яких виявлено за-гальносоматичні або професійні захворювання;
• інформує працівника про стан його здоров'я і можливість продовжувати роботу за своєю спеціальністю за результатами медичного огляду чи видає
висновки про переведення на іншу роботу;
• за медичними показаннями спрямовує працівників на обстеження в лікувальні заклади, яким надано право встановлювати діагноз професійного захворювання;
• за медичними показаннями направляє працівників на МСЕК. Крім того, лікувальний заклад:
• один раз на рік проводить медичний огляд осіб, які припинили роботу на виробництві зі шкідливими та небезпечними чинниками, вплив яких може зумовити
пізній розвиток професійних захворювань;
• здійснює аналіз і узагальнення результатів медичних оглядів, оформлення заключного акта, який надсилають у територіальну СЕС, власнику та в
профспілковий комітет підприємства;
• разом із СЕС, профспілковим комітетом визначає контингент осіб, які підлягають періодичним медичним оглядам, і складає у двох примірниках поіменний список, узгоджуючи його в СЕС. Один примірник списку надсилають у лікувальний заклад, інший — залишають на підприємстві (в особи, відповідальної за організацію медичного огляду);
• направляє осіб, яких приймають на підприємство або які змінюють професію і місце роботи, для проходження попереднього огляду з направленням встановленої форми;

• протягом місяця після проведення медичною огляду надсилає власнику поіменні списки осіб, яким протипоказана робота в несприятливих виробничих умовах;

• здійснює диспансерне спостерігання за особами з професійними захворюваннями, які продовжують трудову діяльність, їх лікування та професійну реабілітацію;

• веде облік професійних захворювань та професійних отруєнь. Санітарно-епідеміологічний заклад:

• визначає раз на два роки на промислових підприємствах і щорічно в сільському господарстві контингент осіб, які підлягають медичним оглядам;

• здійснює нагляд за достовірністю обліку власником шкідливих і небезпечних чинників і речовин, робота з якими потребує проведення медичних оглядів;

• затверджує поіменні списки осіб, які обов'язково мають пройти медичний огляд, і план-графік їх проведення.Санітарно-епідеміологічний заклад, крім того:

• бере участь у підготовці і навчанні спеціалістів лікувального закладу;

• бере участь у складанні заключного акта періодичного медичного огляду;

• бере участь в експертній оцінці організації і забезпеченні якості медичних оглядів;

• надсилає розпорядження щодо усунення виявлених порушень і недоліків в організації і проведенні медичних оглядів;

• розглядає питання про тимчасове зупинення медичного огляду в разі порушення чинного положення;

• складає санітарно-гігієнічні характеристики умов праці;

• подає на розгляд територіальних державних адміністрацій пропозиції з питань запобігання професійним захворюванням.Науково-дослідні інститути медицини праці, гігієни праці і професійних захворювань, кафедри медичних університетів (інститутів):

• розробляють нормативні і методичні документи з науково-організаційних основ проведення медичних оглядів, експертизи їх якості та оцінки результатів; критерії визнання контингентів осіб, які підлягають медичним оглядам; показники ризику розвитку професійних захворювань і критерії зарахування захворювань до зумовлених виробництвом;

• розробляють питання профілактики, ранньої діагностики і лікування професійних захворювань, медичної реабілітації працівників з ризиком їх розвитку і хворих на ці захворювання; визначають віддалені наслідки дії на організм шкідливих і небезпечних виробничих чинників. Здійснюють підвищення кваліфікації фахівців з гігієни праці і професійних захворювань на курсах удосконалення, інформації і стажування, семінарах тощо, а також виносять остаточне рішення про зв'язок захворювання з умовами праці.